X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Umowa trenera personalnego z klinentem

19 cze 2020

Trzeba pamiętać, że osoby korzystające z usług trenerów wymagają rezultatów, a jednocześnie nie posiadają wiedzy nt. ćwiczeń, czy odpowiedniej diety. Trener powinien zatem prawidłowo się zabezpieczyć umową, aby warunki były jasne, przejrzyste, a przede wszystkim bezpieczne dla obu stron.

Informacje podstawowe

Jak w każdej umowie, trzeba zawrzeć takie informacje jak:

 1. data zawarcia umowy (najlepiej podać również miejscowość zawarcia umowy),

 2. imię i nazwisko (nazwa działalności gospodarczej),

 3. adresy stron,

 4. nr identyfikacyjne (NIP i REGON w przypadku trenera oraz PESEL i najlepiej nr dowodu osobistego w przypadku klienta).

Przedmiot umowy

Umowa trenera personalnego z klientem nakłada na trenera obowiązek świadczenia usług w zakresie prowadzenia treningów personalnych, natomiast klient ma obowiązek zapłacić wynagrodzenie z tego tytułu. Często w ramach umowy, trener przeprowadza również analizę ciała podopiecznego, układa mu dietę oraz kontroluje jego wyniki i postępy. Warto zatem wyraźnie wskazać, jakie obowiązki ma trener. Przykładowo mogą to być:

 1. przeprowadzenie wywiadu sportowego,

 2. ułożenie indywidualnego programu treningowego,

 3. przedstawienie spersonalizowanych porad żywieniowych, suplementacyjnych oraz ułożenie planu dietetycznego,

 4. kontrola wyników i cykliczna modyfikacja programu treningowego oraz żywieniowego,

 5. prowadzenie statystyk treningowych i analiza postępów klienta.

W obrębie przedmiotu umowy można również umieścić informację o tym, jak długo pakiet treningowy będzie obowiązywał i ile treningów jest przewidzianych. Przykładowo: w ciągu następnych 90 dni od dnia zawarcia umowy klientowi przysługują 24 treningi personalne.

Zapewnienia, prawa i obowiązki stron

Następnie przechodzimy do jednej z najważniejszych sekcji umowy. Wiele osób bagatelizuje postanowienia w niej zawarte uważając, że to lanie wody. Niemniej jednak w tej części umowy trener personalny, jak i klient mogą zabezpieczyć swoje interesy i uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości.

Od stron umowy zależy, co wpiszą w tym miejscu. Bazując na moim doświadczeniu, uważam, że najważniejsze postanowienia w tej materii to np.:

 1. zapewnienie trenera, że posiada niezbędne kwalifikacje do prowadzenia treningów i układania diet,

 2. zobowiązanie podopiecznego, że przed rozpoczęciem umowy poda on trenerowi, zgodnie z prawdą, informacje o przeciwwskazaniach i dolegliwościach zdrowotnych, które mogą wpłynąć na realizację umowy. Chodzi tu przede wszystkim o: alergie pokarmowe, urazy, przeszłe kontuzje, zwyrodnienia stawów, itp.

 3. zobowiązanie klienta, że będzie przestrzegał zaleceń trenera co do wykonywanych ćwiczeń i ułożonej diety,

 4. udzielenie trenerowi prawa do zaprzestania treningu personalnego w każdym momencie, jeżeli zauważy u podopiecznego nietypowe dolegliwości zdrowotne,

 5. nałożenie na podopiecznego obowiązku informowania trenera o wszelkich dolegliwościach związanych z treningami oraz dietą,

 6. przeniesienie na klienta wyłącznej odpowiedzialności za skutki powstałe z powodu zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji dotyczących jego stanu zdrowia, kontuzji, dolegliwościach itp.,

 7. wskazanie terminu, w którym klient może zmienić datę i czas treningu (np. do 24h przed rozpoczęciem planowanego treningu),

 8. zobowiązanie klienta do korzystania z siłowni oraz urządzeń do ćwiczeń w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz nałożenie na niego odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie sprzętu.

Wynagrodzenie

W zależności od ustaleń, wynagrodzenie może być płatne z góry lub miesięcznie. Oprócz terminu płatności należy wskazać sposób jej uiszczania (gotówka, czy przelew).

Czas trwania umowy i wypowiedzenie

Czas trwania umowy zależny jej zazwyczaj od wyboru konkretnego planu treningowego, np. na 3 miesiące. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań do zawarcia umowy na czas nieoznaczony wraz z uregulowaniem kwestii wypowiedzenia (np. miesięczne).

Warto doprecyzować również sprawę natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez trenera np. w następujących sytuacjach:

 • klient podejmuje działania, które mogą prowadzić do wyrządzenia szkody jemu, trenerowi, osobom postronnym lub klubowi fitness, w którym ćwiczy,

 • podopieczny narusza zasady współżycia społecznego, np. przychodzi na trening pod wpływem alkoholu,

 • u klienta pojawią się dolegliwości, które nie pozwalają mu dalej ćwiczyć,

 • podopieczny korzysta ze sprzętu treningowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Natychmiastowe wypowiedzenie powinno przysługiwać również klientowi, np. gdy:

 • trener notorycznie spóźnia się lub odwołuje zajęcia,

 • nie kontroluje wyników podopiecznego (czyli de facto nie wywiązuje się z umowy).

Postanowienia końcowe

Oprócz klasycznych informacji o tym, że umowa została zawarta w dwóch egzemplarzach, a wszelkie jej zmiany muszą nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej, należy uregulować kwestię przetwarzania danych (RODO). W umowie trenera personalnego z klientem w tym zakresie trzeba wskazać, że:

 1. Administratorem danych jest trener.

 2. Podanie danych osobowych przed podopiecznego jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy.

 3. Klient odpowiada za podanie nieprawdziwych danych.

 4. Dane osobowe podopiecznego są przetwarzane tylko w celu zawarcia i realizacji umowy i nie są udostępniane żadnym innym podmiotom.

 5. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania, przenoszenia, usunięcia itp.

 6. Podopieczny ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oprócz RODO, szczególnym elementem umowy trenera z podopiecznym jest, wprowadzany często, zakaz cesji, tj. przeniesienia praw i obowiązków z tej umowy na inną osobę.

Umowa trenera personalnego z klientem – podsumowanie

Analizując umowę trenera personalnego z klientem, można zauważyć, że może ona być dowolnie skonstruowana. W zależności od ustaleń stron, może ona zawierać mniej lub więcej postanowień. Trzeba jednak pamiętać, że umowa nie powinna być tylko podstawą do otrzymywania wynagrodzenia. Dobrze zredagowana umowa pozwala bowiem obu jej stronom tj. trenerowi i klientowi uniknąć niepotrzebnych nieporozumień w trakcie jej trwania.

Artykuł eksperta

Kamil Wasilewski

Prawnik branży fitness – adwokat. Prowadzi bloga prawniczego Prawo dla Fitnessu poświęconego branży fitness Autor wielu publikacji o tematyce prawnej dla branży fitness, które można odnaleźć w czasopismach takich jak Body Life, Trainer czy Perfect Body. Jest uczestnikiem i prelegentem największych branżowych konferencji w kraju takich jak Kongres Bodylife, Kongres FEM, FIWE czy Kongres Fit-Expo Trendy i Innowacje.

 

x
Zapisz się do newslettera